Nofs triq, dejjem nieqaf

Maria Theuma

Nofs triq, dejjem nieqaf
u ndur lura, lura għalih
għax naf li jiddejjaq meta

nħallih warajja. Xi kultant
jimxiha miegħi, in-nofs triq,
u jegħja, għarqan xraba

anki fi ljieli kesħin
jibda jkaxkar saqajh
biex jurini li qabżitlu

jisgħol u jisħaq li
l-għabra qed tagħraxlu
griżmejh. X’għabra?

nistaqsih, inżiegħel bih
noqgħod attenta li
ma ngħaddihx minn triqat

umdużi wisq. Il-polline
qed jidħol fi mnifsejja
jħarħarli u jien naċċertah

li fit-triqat tal-Belt
polline m’hemmx. Iżda
hu jgħidli, Hemm, dak

tas-suq ibigħ il-fjuri li
jdejquni. Mhuwiex xi raġel
marradi. Anzi, fih

koloss, kapaċi jikfes
xemx b’dahru, ibandal
lid-dinja ċaqlembuta

b’id waħda jaqta’ lil
kollox u lil kulħadd
mill-art. Il-għala jiddgħajjef

kull meta nistaqsih
jimxiha miegħi, ma nafx
u stramba tibqa’

l-biċċa. Ilni nħobbu
għal ftit mhux ħażin
issa, minn meta kien jixxeblek

miegħi u jġib lil ġismi
fernieq, ġismi liebes
id-dawl, ġismi analoġija ta’

dak kollu li huwa twajjeb
jaħraq, sacrosant. Illum
għalih innaqqas il-ħeffa

ta’ passejja. Nifsu maqtugħ
iħares lejja bil-ħniena
Sansun fartas, ma jafx x’laqtu

xagħru toppu f’idejh
ġugarell tal-ħabel
għajjien, jonqsu tidwira

jew tnejn. Nagħmillu
kuraġġ, Daqt naslu
leħni wenniesi. Fejn

sejrin? jistaqsi. Hemmhekk
ninħasad, nibla’ bżieqi
ma ngħid xejn għax

lanqas jien stess
ma naf. Li naf hu li
bħal ħafna qabli hemm

xi ħaġa dejjem issejjaħli
u malli jaqa’ r-raxx tad-dlam
noħroġ infittixha

mat-triqat tal-Belt
sakemm is-sema
jerġa’ jżernaq. Ir-residenti

minn wara l-purtelli
jċemplu u jwissu lil xulxin
biex joqogħdu

attenti. Reġa’ taha
ħmar il-lejl lil din il-mara
nevrotika, ipposseduta. Ir-raġel

ma jidhirx, insietu warajha
jew Arah, illejla, ħareġ magħha
jidher bla saħħa.

*

Illejla ppruvajt niżgiċċa
fil-ħemda, inkiss inkiss
minn soddtna mingħajr

ma nqajmek. Bħal dejjem
kont ilni mill-għabex
inħoss ġibda minn xi mkien

lejn xi mkien tisboq
f’riġlejja, titla’ ’l fuq ’il fuq
tasal ittarrax

lil subgħajja t’idejja u għal rasi
merkurjali. Malajr malajr
niftaħ il-bieb ta’ barra

u nintelaq fl-arja denniesa
taħt qamar felli (jekk hux
qed jimla jew inaqqas

ma nafx) jinħeba-jittawwal
f’sema magħqud sħab. Illejla
nasal fejn għandi nasal. Din

il-mogħdija tiegħi biss
lil hinn minnek tinsisti
tfelles ruħek f’kull xaqq ta’ ħajti

bħal tfajjel li ma jridx
jinfatam. Inti anestesizzanti
u mħabbtek moratorja. Qed

ninduna li jien ħafja u liebsa
perpura ma tilqagħli xejn
għas-sirda tal-lejl. Imma

niġi naqa’ u nqum. Issa
naf fejn għandi mmur
għax għadni kif ftakart

kull ħolma li qatt ħlomt
u nsejt malli qomt u
bħal dehra mirakoluża

spuntat mill-qigħan ta’ moħħi
viżjoni tal-art tinferaq
biex tikxef toqba fonda

fejn dawl il-qamar ma jmissx
għax ma jwassalx. Fil-mixi
naqbad ritmu lebbieti

u mingħajr ma naf kif
insib ruħi Pjazza San Ġwann
 — hemm hi! Fetħa fit-triq

li f’tarfha nsib
taraġ jagħti għal
ġo fondoq infurrat

bil-baħħ. Inħares ’il fuq
lejn żewġ kampnari ta’ katidral
jgħammu s-sema — Stenn! Indur

u hemm int, inevitabbli
daqs delli. Ilni miexi
warajk, nipprova nlaħħaq

miegħek. Fejn sejra? tistaqsini
tterter qisek biċċa ċarruta
minxura fuq bejt f’ġurnata riħ

tqandel torċ goff
tixgħel il-pjazza b’dawl
vjolenti. Inħoss saħna

f’demmi, għoqla fi
griżmejja, widnejja jsaffru
u niċċassa lejk

liebes papoċċ tas-sodda
piġama bajda, b’xufftejk
imdendlin bil-buli. Laqqatt

ċmajra, tgħidli. Nerġa’ ndawwar
ħarsti lejn il-fetħa fl-art
u nitbissmilha, għax lesta tilqagħni

fi ġbinha. Nibda nieżla
tarġa tarġa sakemm għajnejja
jgħammxu u jidraw

jagħrfu l-madwar sewdieni. Hekk
sibt ruħi fis-sotterran
tal-Belt. Mis-soqfa

għeruq is-siġar tat-triqat
t’hemm fuq, imdendlin bħal
qishom f’dinja mxattra

maqluba ta’ taħt fuq
ta’ ġewwa barra. Indur
u nagħqad, ċisterni vojta

li jirbumbjaw-jirrispondu
għal kull ċaqliqa tiegħi. Jien
u nimxi, inqiegħed

il-kfief ta’ jdejja mal-ħitan
ta’ ġebla tal-franka
ratba-friska. F’daqqa waħda

ħoss ta’ karba ġej
minn xi mkien. U hemm int
bilqiegħda fl-art mal-ġenb

tal-passaġġ. Ilsienek
mitluq mill-kantuniera ta’ ħalqek
kollu lgħab. F’idejk qed
ixxejjer ċekċieka

tat-tfal. Imnieħrek
immaħħat, l-abjad
t’għajnejk isfar dagħmi

sforz is-suffejra. Riħa
ta’ feċi. Għamilt taħti. Ejja
għidli ħrafa. Newwilli

gażaża, ħa nfesfisha. Benninni
ħa nninni. Leħnek werżieqi
nafu sew. Issa, jew inżilt hawn

warajja, jew ilek hawn
minn dejjem. Il-mistoqsija
tiżżerżaq minn jeddha

minn fommi. Min int?
nistaqsik. Tistira
bħal donnok trid tqum

bilwieqfa imma saqajk
ma jtukx u tispiċċa
fuq żaqqek, titkagħweġ

bħal insett kaxkari. Tafni sew
u ma tafnix. Insejtni
warajk imma

ma nsejtnix. Appa, il-ħabel
skappa. Lura
minn hawn, ma terġax.

Dekorazzjoni art-nouveau